top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van www.fit2fit.online, onderdeel van de onderneming met handelsnaam Lambs & Lions, gevestigd en kantoorhoudende te Schoonhoven en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 77723473. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle digitale producten die te koop worden aangeboden op www.fit2fit.online. Het plaatsen van een bestelling betekent dat de koper deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Aanbiedingen, prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen zijn in euro's.

 2. De betaling van aangeboden producten geschiedt online via de aangeboden betaalmethoden. Het product wordt na succesvolle betaling automatisch digitaal ofwel per e-mail geleverd ofwel ter downloaden beschikbaar gesteld.

 3. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de aan de klant verstrekte digitale producten verblijven volledig bij Lambs & Lions. De klant verkrijgt een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicentieerbare kopie van het destreffende digitale product.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Lambs & Lions is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de aangeboden digitale producten. Noch de auteur noch Lambs & Lions kan aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud

 2. Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. De koper is aansprakelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens voor het correct leveren van de digitale producten. Eveneens is de koper verantwoordelijk voor de juiste instelling van informatiedragers en de installatie van software op deze informatiedragers zodat verstuurde digitale producten en bijbehorende berichten kan worden ontvangen.

Copyright

 1. Op de digitale producten van Lambs & Lions rust copyright. Het is niet toegestaan om de gekochte producten ofwel voor commerciële doeleinden ofwel voor eigen gebruik te kopiëren en/of te verspreiden en/of te exploiteren. 

 2. Het is niet toegestaan om de digitale producten te modificeren.

Retourneren, annuleren of omruilen

 1. Op de digitale producten van Lambs & Lions geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is derhalve niet mogelijk. Indien een bestelling of afrekening is gestart stemt de koper in met de directe levering van het desbetreffende digitale product en ziet af van herroepingsrecht.

Klachten

 1. Heb je een klacht over ons of de inhoud van deze website dan stellen we het op prijs als dit bij ons meldt door te mailen naar fit2fitonline@gmail.com. Mocht dit toch niet tot een oplossing leiden, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Overmacht

 1. Ingeval nakoming van een bestelling niet mogelijk is en dit te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verkoper en/of aan de zijde van de voor uitvoering ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Lambs & Lions, dan is Lambs & Lions gerechtigd de nakoming van de bestelling voor een door hem te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

 2. Onder omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Lambs & Lions, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Toepasselijk recht, geschillen, acceptatievoorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Door plaatsing van een bestelling verklaart Koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Lambs & Lions is gevestigd. Koper is eveneens bevoegd om het geschil voor de leggen aan de bevoegde rechter in zijn eigen vestigingsplaats.

Geplaatst op 01-07-2023.

bottom of page